Regulamin Newslettera

Obowiązujący od dnia 01.01.2022

 

 1. Opracowanie niniejszego Regulaminu Newslettera stanowi wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 2. Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera przez Firmę Ridex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej,
  ul. Włoszyn 10A, 32-820 Szczurowa, NIP: 8691750379, REGON: 852463683, KRS: 0000019162, (zwaną dalej Wydawcą lub Usługodawcą), jak również aktywację
  i dezaktywację wyżej wskazanej usługi, oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób, na rzecz których usługa jest świadczona (dalej Użytkownik lub Subskrybent).

 3. Usługa Newslettera (dalej Usługa) oznacza przesyłanie przez Wydawcę informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail zawierających najważniejsze informacje branżowe, informacje
  o Usługodawcy oraz treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczące oferty produktowej. Każdy Newsletter zawiera ponadto informację o Wydawcy jako Administratorze Danych Osobowych, wypełnione pole „temat”,  określające treść przesyłki oraz informację o trybie rezygnacji z usługi.

 4. Wydawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem strony internetowej www.kopalniasmakow.com  po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.

 5. Zamówienie usługi Newslettera następuje przez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:

a) wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej Użytkownika
w formularzu, udostępnionym przez Wydawcę na stronie internetowej www.kopalniasmakow.com, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, komunikację marketingową oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. naciśniecie przycisku „Subskrybuj”.

c) zalogowanie się przez Subskrybenta na podany uprzednio adres poczty elektronicznej, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu.

d) naciśnięcie przez Subskrybenta linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej automatycznie przez Wydawcę wiadomości e-mail.

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 2. W celu realizacji usługi Newsletter Wydawca przetwarza dane osobowe Subskrybenta jako ich Administrator. Administratorem Danych Osobowych jest Ridex spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej, ul. Włoszyn 10A, 32-820 Szczurowa, NIP: 8691750379, REGON: 852463683, KRS: 0000019162. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@ridex.net.pl Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu odpowiedzi na zapytanie. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, w jakim zostały przekazane. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Subskrybentów są dostępne w Polityce Prywatności (hiperłącze).

 3. Newsletter funkcjonuje w oparciu o zgodę Subskrybenta na przekazywanie mu przez Wydawcę informacji handlowej, wyrażoną przez Subskrybenta przed zapisaniem się do Newslettera. Zgoda ta jest dobrowolna, ale konieczna do świadczenia przez Wydawcę usługi. Subskrybentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem jego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.

 4. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania w każdym czasie, bez podania przyczyny, nie ponosząc z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, poprzez kliknięcie linku o treści „Wypisz” obecnego w stopce każdej wiadomości zawierającej Newsletter, lub za pomocą wystosowanego w tym przedmiocie żądania, przesłanego na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontak@kopalniasmakow.com 

 5. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 6. Z chwilą dezaktywacji Newslettera Wydawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newslettera.

 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści „Regulaminu Newslettera” po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Subskrybentów za pomocą stosownej wiadomości e-mail. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 14 dni od poinformowania o planowanej zmianie za pomocą poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu Subskrybent informuje o rezygnacji z usługi w sposób opisany w pkt 9. 

 8. Reklamacje dotyczące usługi należy Użytkownik może kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kopalniasmakow.com Zgłoszenie reklamacyjne powinno opisywać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje Wydawca udziela w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

 9. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Użytkowników bez podania przyczyny.

 10. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.kopalniasmakow.com w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie
  i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.