Regulamin sklepu internetowego Kopalnia Smaków

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Kopalnia Smaków (dalej jako: Sklep) określa podstawowe prawa i obowiązki Klientów w tym w szczególności składania zamówień na oferowane towary, odbioru zamówień, zapłaty ceny sprzedaży, uprawnień do odstąpienia od zawartej umowy, zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedającego.

2.Sklep internetowy działający pod adresem www.kopalniasmakow.com prowadzony jest przez:

RIDEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej, ul. Włoszyn 10a, 32-820 Szczurowa, NIP: 8691750379, REGON: 852463683, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS: 0000019162, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), o nr konta bankowego: 73 1050 1243 1000 0090 8086 6560, zwana dalej: Firmą lub Sprzedawcą

3. Cześć Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów i jest ona w sposób wyraźny oznaczona, co oznacza, że Przedsiębiorca nie może powoływać się na te postanowienia i rościć sobie praw
z uregulowań tam zawartych.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanego asortymentu oraz składania zamówień niezbędne są:

a)       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową;

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane przez siłę wyższą, bezprawnym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności infrastruktury technicznej Sklepu z urządzeniem końcowym Klienta.

6. Akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Firmę. Dostęp do treści Regulaminu jest nieodpłatny, oraz możliwy w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej.

 

 

§2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.  Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem utworzonego do tego celu Konta, po uprzedniej rejestracji, zaakceptowaniu treści Regulaminu i obowiązującej Polityki Prywatności, jak również, uzyskaniu indywidualnego loginu. Sklep umożliwia również złożenie zamówienia bez uprzedniej rejestracji konta, w tym jednak przypadku Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, a także zaakceptować treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Alternatywnie zamówienia można również składać telefonicznie na nr tel. +48 698 070 312 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@kopalniasmakow.com.

2. Firma może pozbawić lub ograniczyć Klientowi dostęp do Sklepu w sytuacji podania w toku rejestracji Konta lub składania Zamówienia nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych wprowadzających Sprzedającego w błąd, naruszenia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu dóbr osobistych innych Klientów, jak również podjęcie przez Klienta jakichkolwiek działań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. W wyżej wskazanym przypadku, ponowna rejestracja konta Klienta będzie niemożliwa.

3. Proces rejestracji Konta w Sklepie może przeprowadzić jedynie Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych określoną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę Zarówno zamówienia jak
i konsultacje realizowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Zamówienia nie są realizowane w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.

2. Ceny wszystkich produktów zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich; nie zawierają kosztów dostawy.

3. Informacje o produktach oferowanych przez Sklep zamieszczone na stronie internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

4. Zakupu można dokonać poprzez opcje "dodaj do koszyka" uprzednio dokonując rejestracji lub skorzystać z opcji "kupuj bez rejestracji".

5. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest podanie następujących danych Klienta: Imię
i Nazwisko, Adres Dostawy, Miasto, Kod Pocztowy, Numer Telefonu, Adres e-mail, oraz w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, również dane konieczne do wystawienia faktury, w tym nr NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zamówienia telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest ponadto podanie dokładnej nazwy, gramatury  oraz ilości zamawianego produktu.

6. Zamówienia, które nie mogą być zrealizowane z powodu podania niejasnych lub niekompletnych informacji, zostają anulowane po 7 dniach od nieskutecznej próby kontaktu z klientem.

7. Oferowane na sprzedaż produkty pokazane na stronie  www.kopalniasmakow.com mogą nieznacznie odbiegać kolorem od rzeczywistego wyglądu, co jest spowodowane różnymi ustawieniami wyświetlania monitora oraz urządzeń mobilnych.

8. Informacje o ewentualnych brakach w magazynie lub opóźnieniach w realizacji zamówienia są przekazywane niezwłocznie drogą e-mailową.

§4  PŁATNOŚCI

1. Za zamówiony towar można zapłacić na jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  • kurierowi przy odbiorze przesyłki,

  • przelewem zwykłym na dane wskazane we wstępie Regulaminu,

  • przez mojeING,

  • kartą płatniczą

 

§5 REKLAMACJA TOWARU

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych oraz prawnych. Firma jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Prezentowany przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego Towar jest oznaczony jako nowy.

2. Wyłącza się rękojmię pomiędzy przedsiębiorcami, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego Regulaminu.

3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Reklamacje wynikające z naruszenia powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 556 i kolejne) lub niniejszego Regulaminu, należy kierować na piśmie na adres Ridex Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Włoszyn 10a, 32-820 Szczurowa lub jako podpisany skan na adres e-mail: kontakt@kopalniasmakow.com.

5. Zgłoszenie reklamacyjne wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu musi zawierać:

  • dane kupującego,

  • nazwę produktu,

  • opis ujawnionej wady (lub jej zdjęcie jeśli jest widoczna),

  • żądanie

  • dane kontaktowe.  

6. Niekompletność powyższych danych może skutkować późniejszą rejestracją zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Po otrzymaniu, kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego obsługa sklepu internetowego, w sposób e-mailowy lub telefoniczny kontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Sprzedawca skontaktuje się ze zgłaszającym niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. 

8. W przypadku reklamacji wysyłanych na adres naszej siedziby głównej koszt przesyłki ponosi Klient, a w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszt ten zostaje zwrócony.

9. W przypadku kwestionowania zgodności towaru z umową Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z opinii specjalistów oraz rzeczoznawców.

 

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie do 14 dni Kupujący będący Konsumentem
w rozumieniu §5 ust. 3 niniejszego Regulaminu,  może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i zwrócić towar.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

2. W celu dokonania zwrotu towaru należy wysłać na adres e-mail kontakt@kopalniasmakow.com lun adres siedziby Sprzedającego (ul. Włoszyn 10a, 32-820 Szczurowa) pismo odstąpienia od umowy oraz dostarczyć zakupiony produkt do siedziby Firmy. W przypadku zwrotu produktu, do którego były dołączone inne gratisowe produkty, należy je również zwrócić razem z produktem. Przesyłka zwracanego towaru, nadawana na adres naszej siedziby głównej, wymagająca dokonania zapłaty przed jej odbiorem – nie zostanie odebrana.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru
z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, wszelkie koszty związane z dostarczeniem zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument, który od Umowy odstąpił.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są towary wymienione w art. 38 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku Prawo Konsumenta, a w szczególności rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia, oraz rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po jego otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, jak również w sytuacji gdy Towar wyprodukowano według specyfikacji Konsumenta lub kiedy służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7.  INFORMACJA O DOSTĘNYCH SPOSOBACH ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Ridex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczurowej, ul. Włoszyn 10A, 32-820 Szczurowa, NIP: 8691750379, REGON: 852463683, KRS: 0000019162.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego, zostały opisane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem:  https://kopalniasmakow.com/content/6-dane-osobowe-rodo

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Część opisów produktów oraz zdjęć zamieszczonych w naszym sklepie internetowym stanowi wartość intelektualną chronioną na podstawie art. 34 ustawy o prawach autorskich.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu Prawa Cywilnego.